koncesja z nami łatwiej

Zamieszczono dnia Aktualności, O firmie

Pomagamy uczestnikom rynku energetycznego w uzyskaniu koncesji, występują następujące rodzaje koncesji wg nomenklatury stosowanej w URE

DEE – dystrybucja energii elektrycznej

DPG – dystrybucja paliw gazowych

MPG – magazynowanie paliw gazowych

OCC – obrót ciepłem

OEE – obrót energią elektryczną

OGZ – obrót gazem ziemnym z zagranicą

OPG – obrót paliwami gazowymi

PCC – przesył ciepła

PEE* – przesył energii elektrycznej

PPG** – przesył paliw gazowych

SGZ – skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego

WCC – wytwarzanie ciepła

WEE – wytwarzanie energii elektrycznej

WPG – wytwarzanie paliw gazowych

Często na etapie realizacji inwestycji, lub samego jej planowania warto uzyskać promesę koncesji:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, każdy kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu, lub dystrybucji energii elektrycznej, podlegającą koncesjonowaniu, albo zmienić jej zakres, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, która stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia/zmiany koncesji. Ustalony w promesie okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy (art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne).

Wniosek o udzielenie koncesji na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej (lub odpowiednio promesy koncesji – patrz art. 43 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne) powinien zawierać w szczególności (art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne):

 1. ) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu
  przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska (w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników niezbędne jest wskazanie jednego pełnomocnika do doręczeń);
 2. ) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja/promesa koncesji oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne;
 3. ) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
 4. ) określenie czasu, na jaki koncesja/promesa koncesji ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności.
  Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy (art. 36 ustawy – Prawo energetyczne). Promesy koncesji udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 6 miesięcy (art. 43 ust 3 ustawy – Prawo energetyczne);
 5. ) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję/ promesę koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
 6. ) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 7. ) załączniki

W przypadku Wnioskodawcy, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków, stosownie do treści art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE odmawia udzielenia koncesji/promesy koncesji. Ponadto zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo energetyczne, udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.
Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Natomiast na podstawie art. 35 ust. 2b ustawy – Prawo energetyczne wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania. Skutkuje to zamknięciem sprawy i koniecznością ponownego złożenia wniosku wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, przy czym w nowym postępowaniu mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie wcześniej, o ile zachowały swoją aktualność.
Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).